The venesaspa’s Podcast

Thương hiệu Venesa: Giá trị cốt lõi

August 21, 2018
Thương hiệu Công ty Venesa phát triển dựa trên 4 giá trị cốt lõi sau:
Tôn trọng và thấu hiểu
Đối với khách hàng, Venesa luôn luôn lắng nghe ý kiến và tôn trọng nhu cầu của họ.